Zásady ochrany osobních údajů

 

A. Úvod

Soukromí návštěvníků mých webových stránek je pro mě velmi důležité a závázal jsem se jej chránit. Tato pravidla vysvětlují, co s vašimi osobními údaji dělám.
Váš souhlas s používáním souborů cookies v souladu s mými podmínkami při první návštěvě mých webových stránek mi umožňuje použít soubory cookies při každé vaší návštěvě mého webu.

 

B. Shromažďování osobních údajů

Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:
informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;
informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k mým e-mailovým službám a/nebo newsletterům;
informace, které zadáváte při používání služeb na mých webových stránkách;
informace vygenerované při používání mých webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;
informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou mi pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;
jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete; informace, které mi poskytnete prostřednictvím kontaktního formláře na mých webových stránkách. Než mi sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

 

C. Použití vašich osobních údajů

Osobní údaje, které mi byly poskytnuty prostřednictvím mých webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje můžu využít pro následující účely:
správu mých webových stránek a podnikání;
přizpůsobení mých webových stránek právě vám;
umožnění využívání služeb dostupných na mých webových stránkách;
zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb;
zasílání nekomerčních obchodních sdělení;
zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení;
zaslání mého e-mailového newsletteru, pokud jste o něj požádali (můžete mě kdykoli informovat, pokud jej již nevyžadujete);
zasílání marketingových sdělení týkajících se mého podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých si myslím, že by vás mohly zajímat, a to poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete mě kdykoli informovat, pokud marketingové sdělení již nevyžadujete);
poskytování statistických informací o mých uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však z těchto informací nebudou moci identifikovat žádného jednotlivého uživatele);
vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s mým webem;
udržování bezpečnosti mých webových stránek a předcházení podvodům;
ověření souladu s podmínkami používání mých webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím mé služby soukromých zpráv); a
další použití.
Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na mém webu, zveřejním a použiji e je v souladu s licencí, kterou mi poskytnete.
Vaše nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejnění vašich údajů na mém webu a lze je upravit pomocí ovládacích prvků ochrany soukromí na tomto webu.
Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytnu vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.

 

D. Zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžu sdělit kterémukoli z mých zaměstnanců, úředníkům, pojišťovnám, profesionálním poradcům, agentům, kolegům, dodavatelům nebo subdodavatelům tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.
Vaše osobní údaje můžu zveřejnit:
v rozsahu, v jakém jsem povinnen tak učinit ze zákona;
v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;
za účelem stanovení, vykonání nebo obrany mých zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům); a
jakékoliv osobě, o které se důvodně domnívám, že může požádat soud nebo jiný příslušný orgán o poskytnutí těchto osobních údajů a pokud by podle mého názoru mohl takový soud nebo orgán zveřejnění těchto osobních údajů nařídit.
S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudu vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat.

 

E.Mezinárodní přenosy dat

Údaje, které shromažďuji, mohou být uchovávány, zpracovávány a přenášeny mezi kteroukoli ze zemí, v nichž působím nebo teprve působit budu, abych je mohl používat v souladu s těmito zásadami.
Údaje, které shromažďuji, mohou být předány do následujících zemí, které nemají zákony na ochranu údajů rovnocenné zákonům platným v Evropském hospodářském prostoru: Spojené státy americké, Rusko, Japonsko, Čína a Indie.
Osobní údaje, které zveřejníte na mém webu nebo odešlete ke zveřejnění na mém webu, mohou být prostřednictvím internetu dostupné po celém světě. Nemůžu zabránit použití nebo zneužití těchto informací ostatními.
Výslovně souhlasíte s převody osobních údajů popsanými v této části E.

 

F. Uchovávání osobních údajů

V této části F jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je zajistit, abych dodržoval mé zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů.
Osobní údaje, které zpracovávám pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné – 1 rok.
Bez ohledu na ostatní ustanovení této části F si uchovám dokumenty (včetně těch elektronických) obsahující osobní údaje
v rozsahu, v jakém jsem povinnen tak učinit ze zákona;
pokud se domnívám, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo budoucí soudní řízení; a
za účelem stanovení, vykonání nebo obrany mých zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům).

 

G. Bezpečnost vašich osobních údajů

Přijmu přiměřená technická a organizační opatření, abych zabránil ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.
Všechny vámi poskytnuté osobní údaje uložím na bezpečné místo.
Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemohu zaručit a převzít 100% zodpovědnost.

H. Změny

Tyto zásady mohu občas aktualizovat zveřejněním nové verze na mých webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Na změny v těchto zásadách vás mohu upozornit e-mailem nebo prostřednictvím soukromých zpráv na mých webových stránkách, ale taky nemusím. Tuto stránku byste si měli sami, dobrovolně a ze svého vlastního zájmu kontrolovat.

 

I. Vaše práva

Můžete mi nařídit, abych vám poskytl jakékoli osobní údaje, které o vás mám.
V rozsahu povoleném zákonem mohu poskytnutí osobních údajů, které požadujete, odmítnout.
Můžete mi kdykoliv nařídit, abych vaše osobní údaje nezpracovával pro marketingové účely.
V praxi buď obvykle výslovně předem souhlasíte s tím, jak vaše osobní údaje pro marketingové účely použiji, nebo vám nabídnu možnost odhlášení z používání vašich osobních údajů pro marketingové účely.

 

J. Webové stránky třetích stran

Mé webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemám kontrolu a nenesu za ně odpovědnost.

 

K. Aktualizace údajů

Dejte nám prosím vědět, pokud je třeba vaše osobní údaje, které mám, opravit nebo aktualizovat.

 

Datum poslední aktualizace tohoto dokumentu: 17.12.2023